Ủa, Trung Quốc bỏ Mác- Lê thật a?

 

Hu hu hổng biết đồng chí Un có tư tưởng gì không để mà theo

Mấy hôm trước dân mạng bàn tán ĐCS TQ bỏ chủ nghĩa Mác- Lê, chỉ theo thuyết “Ba đại diện” của Đặng Tiểu Bình hay Giang Trạch Dân chi đó nhưng mình chưa tin. Không thể căn cứ vào cái thông báo đại hội 18 ĐCS TQ không nhắc tới Chủ nghĩa Mac- Lê, tư tưởng ông Mao rồi bảo họ đã bỏ. Phải chờ nghe cái báo cáo chính trị của ông Hồ Cẩm Đào đọc tại đại hội, sau đó phải xem điều lệ Đảng của họ lấy cái chi làm kim chỉ nam mới biết chắc họ có bỏ hay không.

Nhưng bữa nay nghe bác Dương Danh Dy nói thì mình tin. Chính bác đã đọc báo cáo chính trị bằng tiếng Tàu trên mạng chính thức của TQ ( tại đây). Bác Dương Danh Dy tóm lại trong báo cáo chính trị thế này:”Đối với chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Mao Trạch Đông: Khi tổng kết công tác 5 năm và 10 năm qua báo cáo chính trị đã viết: “… tổng kết quá trình 10 năm phấn đấu, thấy điều quan trọng nhất là chúng ta đã kiên trì lấy chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưỏng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình, tư tưởng quan trọng “ba đại diện” làm chỉ đạo…”

 Thế nhưng khi nói về nhiệm vụ “đi con đường chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc” báo cáo này viết: “Hệ thống lý luận xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc bao gồm hệ thống lý luận khoa học là lý luận Đặng Tiểu Bình, tư tưởng quan trọng “ba đại diện”, quan niệm phát triển khoa học.”

 Có nghĩa là ở đây đã không hề nhắc tới chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Mao Trạch Đông.”

 Tất nhiên phải chờ đọc điều lệ Đảng TQ nữa, nhưng  rứa cũng đã rõ rồi. Họ không xổ toẹt chủ nghĩa Mac- Lê và tư tưởng ông Mao, vẫn ghi nhận chủ nghĩa đó tư tưởng đó nhưng họ không dùng nữa. Để xây dựng Chủ nghĩa xã hội đặc sắc TQ, họ chọn tư tưởng Đặng Tiểu Bình, nói thế cho nó nhanh.

Hu hu bây giờ chỉ còn ba nước lấy chủ nghĩa Mác- Lê làm kim chỉ nam nữa thôi, đó  là Cu Ba, Việt Nam và Bắc Triều. Cu Ba thì nghe nói đaị hội đảng vừa rồi họ không trưng ảnh Mác- Lê ra nữa, trước sau gì họ cũng bỏ. Rốt cuộc chỉ còn lại Việt Nam với Bắc Triều.

Chủ nghĩa xã hội đặc sắc của Việt Nam là thế nào đây? Làm bạn với đồng chí Kim Jong Un ( còn ai nữa mà không làm bạn), không lẽ lấy tưởng  đồng chí Un làm kim chỉ nam? Đồng chí Un mới chỉ vĩ đại trong trò chơi điện tử chứ có tư tưởng gì đâu. Hay là theo tư tưởng đồng chí Đặng Tiểu Bình, người đã từng đòi dạy cho Việt Nam một bài học?

Theo ai đây ối cụ Tổng ôi!

About these ads